• Sản phẩm được gắn thẻ “10x38. 1000VDC”

10x38. 1000VDC

0925 038 097
0925 038 097