• Sản phẩm được gắn thẻ “cắt lọc sét 100kA”
0925 038 097
0925 038 097