• Sản phẩm được gắn thẻ “cắt sét DC 2P”
0925 038 097
0925 038 097