• Sản phẩm được gắn thẻ “chống sét DC 2 cực”
0925 038 097
0925 038 097