QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHỐNG SÉT CHO CÁC TRẠM VIỄN THÔNG VÀ MẠNG CÁP NGOẠI VI VIỄN THÔNG

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHỐNG SÉT CHO CÁC TRẠM VIỄN THÔNG VÀ MẠNG CÁP NGOẠI VI VIỄN THÔNG

Trạm viễn thông trong quy chuẩn này bao gồm các công trình sau:
– Trung tâm chuyển mạch, truyền dẫn;
– Trung tâm dữ liệu;
– Trạm thu phát sóng vô tuyến điện cố định sử dụng trong nghiệp vụ vô tuyến
điện cố định, thông tin di động, hàng không, hàng hải, dẫn đường, định vị, vệ tinh,
phát chuẩn, nghiệp dư;
– Đài phát thanh, đài truyền hình.
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định:
– Rủi ro thiệt hại cho phép do sét gây ra đối với trạm viễn thông và mạng cáp
ngoại vi viễn thông;
– Phương pháp tính toán tần suất thiệt hại do sét gây ra đối với trạm viễn thông
và mạng cáp ngoại vi viễn thông;
– Các biện pháp chống sét bảo vệ trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông.

Leave Comments

0925 038 097
0925 038 097
Phone