Hover on the image to zoom

Tủ cắt lọc sét 3 pha 200A LPI SF3200-385-135+50-AIMCB

Tủ cắt lọc sét 3 pha 200A LPI SF3200-385-135+50-AIMCB - Dòng cắt 135KA /pha 8/20us bảo vệ tầng sơ cấp, 50KA/pha 8/20us bảo vệ tầng thứ cấp, cắt xung sét trực tiếp 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E , có đèn LED hiển thị tình trạng làm việc của thiết bị và tiếp điểm cảnh báo ngoài. - Chức năng kết nối Bluetooth qua Smartphone giám sát thông số thiết bị và số lần sét tác động
 •   SST Bluetooth (MOV based) Thiết bị cắt lọc sét - 1pha -3pha 3P+Na (32A-125A)
  SF132-385-100+50-AIMCB Thiết bị cắt lọc sét, 1pha, 32A, 385V Uc, 100KA 8/20us cắt lọc tầng sơ cấp mỗi pha, 50KA 8/20us căt lọc sét tầng thứ cấp, 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E . Tích hợp bộ đếm sét và giám sát trạng thái hoạt động thông qua ứng dụng LPI SPD APP, Alarm  interface Module output - contacts and bluetooth
  SF132-385-150+50-AIMCB Thiết bị cắt lọc sét, 1pha, 32A, 385V Uc, 150KA 8/20us cắt lọc tầng sơ cấp mỗi pha, 50KA 8/20us căt lọc sét tầng thứ cấp, 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E . Tích hợp bộ đếm sét và giám sát trạng thái hoạt động thông qua ứng dụng LPI SPD APP, Alarm  interface Module output - contacts and bluetooth
  SF132-480-100+50-AIMCB Thiết bị cắt lọc sét, 1pha, 32A, 480V Uc, 100KA 8/20us cắt lọc tầng sơ cấp mỗi pha, 50KA 8/20us căt lọc sét tầng thứ cấp, 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E . Tích hợp bộ đếm sét và giám sát trạng thái hoạt động thông qua ứng dụng LPI SPD APP, Alarm  interface Module output - contacts and bluetooth
  SF132-480-150+50-AIMCB Thiết bị cắt lọc sét, 1pha, 32A, 480V Uc, 150KA 8/20us cắt lọc tầng sơ cấp mỗi pha, 50KA 8/20us căt lọc sét tầng thứ cấp, 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E . Tích hợp bộ đếm sét và giám sát trạng thái hoạt động thông qua ứng dụng LPI SPD APP, Alarm  interface Module output - contacts and bluetooth
  SF140-385-100+50-AIMCB Thiết bị cắt lọc sét, 1pha, 40A, 385V Uc, 100KA 8/20us cắt lọc tầng sơ cấp mỗi pha, 50KA 8/20us căt lọc sét tầng thứ cấp, 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E . Tích hợp bộ đếm sét và giám sát trạng thái hoạt động thông qua ứng dụng LPI SPD APP, Alarm  interface Module output - contacts and bluetooth
  SF140-385-150+50-AIMCB Thiết bị cắt lọc sét, 1pha, 40A, 3850V Uc, 150KA 8/20us cắt lọc tầng sơ cấp mỗi pha, 50KA 8/20us căt lọc sét tầng thứ cấp, 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E . Tích hợp bộ đếm sét và giám sát trạng thái hoạt động thông qua ứng dụng LPI SPD APP, Alarm  interface Module output - contacts and bluetooth
  SF140-480-100+50-AIMCB Thiết bị cắt lọc sét, 1pha, 40A, 480V Uc, 100KA 8/20us cắt lọc tầng sơ cấp mỗi pha, 50KA 8/20us căt lọc sét tầng thứ cấp, 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E . Tích hợp bộ đếm sét và giám sát trạng thái hoạt động thông qua ứng dụng LPI SPD APP, Alarm  interface Module output - contacts and bluetooth
  SF140-480-150+50-AIMCB Thiết bị cắt lọc sét, 1pha, 40A, 480V Uc, 150KA 8/20us cắt lọc tầng sơ cấp mỗi pha, 50KA 8/20us căt lọc sét tầng thứ cấp, 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E . Tích hợp bộ đếm sét và giám sát trạng thái hoạt động thông qua ứng dụng LPI SPD APP, Alarm  interface Module output - contacts and bluetooth
  SF163-385-100+50-AIMCB Thiết bị cắt lọc sét, 1pha, 63A, 385V Uc, 100KA 8/20us cắt lọc tầng sơ cấp mỗi pha, 50KA 8/20us căt lọc sét tầng thứ cấp, 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E . Tích hợp bộ đếm sét và giám sát trạng thái hoạt động thông qua ứng dụng LPI SPD APP, Alarm  interface Module output - contacts and bluetooth
  SF163-385-150+50-AIMCB Thiết bị cắt lọc sét, 1pha, 63A, 385V Uc, 150KA 8/20us cắt lọc tầng sơ cấp mỗi pha, 50KA 8/20us căt lọc sét tầng thứ cấp, 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E . Tích hợp bộ đếm sét và giám sát trạng thái hoạt động thông qua ứng dụng LPI SPD APP, Alarm  interface Module output - contacts and bluetooth
  SF163-480-100+50-AIMCB Thiết bị cắt lọc sét, 1pha, 63A, 480V Uc, 100KA 8/20us cắt lọc tầng sơ cấp mỗi pha, 50KA 8/20us căt lọc sét tầng thứ cấp, 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E . Tích hợp bộ đếm sét và giám sát trạng thái hoạt động thông qua ứng dụng LPI SPD APP, Alarm  interface Module output - contacts and bluetooth
  SF163-480-150+50-AIMCB Thiết bị cắt lọc sét, 1pha, 63A, 480V Uc, 150KA 8/20us cắt lọc tầng sơ cấp mỗi pha, 50KA 8/20us căt lọc sét tầng thứ cấp, 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E . Tích hợp bộ đếm sét và giám sát trạng thái hoạt động thông qua ứng dụng LPI SPD APP, Alarm  interface Module output - contacts and bluetooth
  SF1125-385-100+50-AIMCB Thiết bị cắt lọc sét, 1pha, 125A, 385V Uc, 100KA 8/20us cắt lọc tầng sơ cấp mỗi pha, 50KA 8/20us căt lọc sét tầng thứ cấp, 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E . Tích hợp bộ đếm sét và giám sát trạng thái hoạt động thông qua ứng dụng LPI SPD APP, Alarm  interface Module output - contacts and bluetooth
  SF1125-385-150+50-AIMCB Thiết bị cắt lọc sét, 1pha, 125A, 385V Uc, 150KA 8/20us cắt lọc tầng sơ cấp mỗi pha, 50KA 8/20us căt lọc sét tầng thứ cấp, 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E . Tích hợp bộ đếm sét và giám sát trạng thái hoạt động thông qua ứng dụng LPI SPD APP, Alarm  interface Module output - contacts and bluetooth
  SF1125-480-100+50-AIMCB Thiết bị cắt lọc sét, 1pha, 125A, 480V Uc, 100KA 8/20us cắt lọc tầng sơ cấp mỗi pha, 50KA 8/20us căt lọc sét tầng thứ cấp, 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E . Tích hợp bộ đếm sét và giám sát trạng thái hoạt động thông qua ứng dụng LPI SPD APP, Alarm  interface Module output - contacts and bluetooth
  SF1125-480-150+50-AIMCB Thiết bị cắt lọc sét, 1pha, 125A, 480V Uc, 150KA 8/20us cắt lọc tầng sơ cấp mỗi pha, 50KA 8/20us căt lọc sét tầng thứ cấp, 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E . Tích hợp bộ đếm sét và giám sát trạng thái hoạt động thông qua ứng dụng LPI SPD APP, Alarm  interface Module output - contacts and bluetooth
  SF332-385-100+50-AIMCB Thiết bị cắt lọc sét, 3pha 3P+N, 32A, 385V Uc, 100KA 8/20us cắt lọc tầng sơ cấp mỗi pha, 50KA 8/20us căt lọc sét tầng thứ cấp, 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E . Tích hợp bộ đếm sét và giám sát trạng thái hoạt động thông qua ứng dụng LPI SPD APP, Alarm  interface Module output - contacts and bluetooth
  SF332-385-150+50-AIMCB Thiết bị cắt lọc sét, 3pha 3P+N, 32A, 385V Uc, 150KA 8/20us cắt lọc tầng sơ cấp mỗi pha, 50KA 8/20us căt lọc sét tầng thứ cấp, 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E . Tích hợp bộ đếm sét và giám sát trạng thái hoạt động thông qua ứng dụng LPI SPD APP, Alarm  interface Module output - contacts and bluetooth
  SF332-480-100+50-AIMCB Thiết bị cắt lọc sét, 3pha 3P+N, 32A, 480V Uc, 100KA 8/20us cắt lọc tầng sơ cấp mỗi pha, 50KA 8/20us căt lọc sét tầng thứ cấp, 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E . Tích hợp bộ đếm sét và giám sát trạng thái hoạt động thông qua ứng dụng LPI SPD APP, Alarm  interface Module output - contacts and bluetooth
  SF332-480-150+50-AIMCB Thiết bị cắt lọc sét, 3pha 3P+N, 32A, 480V Uc, 150KA 8/20us cắt lọc tầng sơ cấp mỗi pha, 50KA 8/20us căt lọc sét tầng thứ cấp, 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E . Tích hợp bộ đếm sét và giám sát trạng thái hoạt động thông qua ứng dụng LPI SPD APP, Alarm  interface Module output - contacts and bluetooth
  SF340-385-100+50-AIMCB Thiết bị cắt lọc sét, 3pha 3P+N, 40A, 385V Uc, 100KA 8/20us cắt lọc tầng sơ cấp mỗi pha, 50KA 8/20us căt lọc sét tầng thứ cấp, 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E . Tích hợp bộ đếm sét và giám sát trạng thái hoạt động thông qua ứng dụng LPI SPD APP, Alarm  interface Module output - contacts and bluetooth
  SF340-385-150+50-AIMCB Thiết bị cắt lọc sét, 3pha 3P+N, 40A, 385V Uc, 150KA 8/20us cắt lọc tầng sơ cấp mỗi pha, 50KA 8/20us căt lọc sét tầng thứ cấp, 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E . Tích hợp bộ đếm sét và giám sát trạng thái hoạt động thông qua ứng dụng LPI SPD APP, Alarm  interface Module output - contacts and bluetooth
  SF340-480-100+50-AIMCB Thiết bị cắt lọc sét, 3pha 3P+N, 40A, 480V Uc, 100KA 8/20us cắt lọc tầng sơ cấp mỗi pha, 50KA 8/20us căt lọc sét tầng thứ cấp, 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E . Tích hợp bộ đếm sét và giám sát trạng thái hoạt động thông qua ứng dụng LPI SPD APP, Alarm  interface Module output - contacts and bluetooth
  SF340-480-150+50-AIMCB Thiết bị cắt lọc sét, 3pha 3P+N, 40A, 480V Uc, 150KA 8/20us cắt lọc tầng sơ cấp mỗi pha, 50KA 8/20us căt lọc sét tầng thứ cấp, 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E . Tích hợp bộ đếm sét và giám sát trạng thái hoạt động thông qua ứng dụng LPI SPD APP, Alarm  interface Module output - contacts and bluetooth
  SF363-385-100+50-AIMCB Thiết bị cắt lọc sét, 3pha 3P+N, 63A, 385V Uc, 100KA 8/20us cắt lọc tầng sơ cấp mỗi pha, 50KA 8/20us căt lọc sét tầng thứ cấp, 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E . Tích hợp bộ đếm sét và giám sát trạng thái hoạt động thông qua ứng dụng LPI SPD APP, Alarm  interface Module output - contacts and bluetooth
  SF363-385-150+50-AIMCB Thiết bị cắt lọc sét, 3pha 3P+N, 63A, 385V Uc, 150KA 8/20us cắt lọc tầng sơ cấp mỗi pha, 50KA 8/20us căt lọc sét tầng thứ cấp, 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E . Tích hợp bộ đếm sét và giám sát trạng thái hoạt động thông qua ứng dụng LPI SPD APP, Alarm  interface Module output - contacts and bluetooth
  SF363-480-100+50-AIMCB Thiết bị cắt lọc sét, 3pha 3P+N, 63A, 480V Uc, 100KA 8/20us cắt lọc tầng sơ cấp mỗi pha, 50KA 8/20us căt lọc sét tầng thứ cấp, 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E . Tích hợp bộ đếm sét và giám sát trạng thái hoạt động thông qua ứng dụng LPI SPD APP, Alarm  interface Module output - contacts and bluetooth
  SF363-480-150+50-AIMCB Thiết bị cắt lọc sét, 3pha 3P+N, 63A, 480V Uc, 150KA 8/20us cắt lọc tầng sơ cấp mỗi pha, 50KA 8/20us căt lọc sét tầng thứ cấp, 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E . Tích hợp bộ đếm sét và giám sát trạng thái hoạt động thông qua ứng dụng LPI SPD APP, Alarm  interface Module output - contacts and bluetooth
  SF3125-385-100+50-AIMCB Thiết bị cắt lọc sét, 3pha 3P+N, 125A, 385V Uc, 100KA 8/20us cắt lọc tầng sơ cấp mỗi pha, 50KA 8/20us căt lọc sét tầng thứ cấp, 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E . Tích hợp bộ đếm sét và giám sát trạng thái hoạt động thông qua ứng dụng LPI SPD APP, Alarm  interface Module output - contacts and bluetooth
  SF3125-385-150+50-AIMCB Thiết bị cắt lọc sét, 3pha 3P+N,125A, 385V Uc, 150KA 8/20us cắt lọc tầng sơ cấp mỗi pha, 50KA 8/20us căt lọc sét tầng thứ cấp, 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E . Tích hợp bộ đếm sét và giám sát trạng thái hoạt động thông qua ứng dụng LPI SPD APP, Alarm  interface Module output - contacts and bluetooth
  SF3125-480-100+50-AIMCB Thiết bị cắt lọc sét, 3pha 3P+N, 125A, 480V Uc, 100KA 8/20us cắt lọc tầng sơ cấp mỗi pha, 50KA 8/20us căt lọc sét tầng thứ cấp, 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E . Tích hợp bộ đếm sét và giám sát trạng thái hoạt động thông qua ứng dụng LPI SPD APP, Alarm  interface Module output - contacts and bluetooth
  SF3125-480-150+50-AIMCB Thiết bị cắt lọc sét, 3pha 3P+N, 125A, 480V Uc, 150KA 8/20us cắt lọc tầng sơ cấp mỗi pha, 50KA 8/20us căt lọc sét tầng thứ cấp, 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E . Tích hợp bộ đếm sét và giám sát trạng thái hoạt động thông qua ứng dụng LPI SPD APP, Alarm  interface Module output - contacts and bluetooth
  SGT (Spark Gap based) + MOV with Bluetooth Thiết bị cắt lọc sét - 3pha 3P+N (200A-2000A)
  SF3200-385-135+50-AIMCB Thiết bị cắt lọc sét, 3pha 3P+N, 200A, 385V Uc, 135KA 8/20us cắt lọc tầng sơ cấp mỗi pha, 50KA 8/20us căt lọc sét tầng thứ cấp, 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E . Tích hợp bộ đếm sét và giám sát trạng thái hoạt động thông qua ứng dụng LPI SPD APP, Alarm  interface Module output - contacts and bluetooth
  SF3200-480-135+50-AIMCB Thiết bị cắt lọc sét, 3pha 3P+N, 200A, 480V Uc, 135KA 8/20us cắt lọc tầng sơ cấp mỗi pha, 50KA 8/20us căt lọc sét tầng thứ cấp, 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E . Tích hợp bộ đếm sét và giám sát trạng thái hoạt động thông qua ứng dụng LPI SPD APP, Alarm  interface Module output - contacts and bluetooth
  SF3315-385-135+50-AIMCB Thiết bị cắt lọc sét, 3pha 3P+N, 315A, 385V Uc, 135KA 8/20us cắt lọc tầng sơ cấp mỗi pha, 50KA 8/20us căt lọc sét tầng thứ cấp, 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E . Tích hợp bộ đếm sét và giám sát trạng thái hoạt động thông qua ứng dụng LPI SPD APP, Alarm  interface Module output - contacts and bluetooth
  SF3315-480-135+50-AIMCB Thiết bị cắt lọc sét, 3pha 3P+N, 315A, 480V Uc, 135KA 8/20us cắt lọc tầng sơ cấp mỗi pha, 50KA 8/20us căt lọc sét tầng thứ cấp, 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E . Tích hợp bộ đếm sét và giám sát trạng thái hoạt động thông qua ứng dụng LPI SPD APP, Alarm  interface Module output - contacts and bluetooth
  SF3400-385-135+50-AIMCB Thiết bị cắt lọc sét, 3pha 3P+N, 400A, 385V Uc, 135KA 8/20us cắt lọc tầng sơ cấp mỗi pha, 50KA 8/20us căt lọc sét tầng thứ cấp, 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E . Tích hợp bộ đếm sét và giám sát trạng thái hoạt động thông qua ứng dụng LPI SPD APP, Alarm  interface Module output - contacts and bluetooth
  SF3400-480-135+50-AIMCB Thiết bị cắt lọc sét, 3pha 3P+N, 400A, 480V Uc, 135KA 8/20us cắt lọc tầng sơ cấp mỗi pha, 50KA 8/20us căt lọc sét tầng thứ cấp, 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E . Tích hợp bộ đếm sét và giám sát trạng thái hoạt động thông qua ứng dụng LPI SPD APP, Alarm  interface Module output - contacts and bluetooth
  SF3630-385-135+50-AIMCB Thiết bị cắt lọc sét, 3pha 3P+N, 630A, 385V Uc, 135KA 8/20us cắt lọc tầng sơ cấp mỗi pha, 50KA 8/20us căt lọc sét tầng thứ cấp, 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E . Tích hợp bộ đếm sét và giám sát trạng thái hoạt động thông qua ứng dụng LPI SPD APP, Alarm  interface Module output - contacts and bluetooth
  SF3630-480-135+50-AIMCB Thiết bị cắt lọc sét, 3pha 3P+N, 630A, 480V Uc, 135KA 8/20us cắt lọc tầng sơ cấp mỗi pha, 50KA 8/20us căt lọc sét tầng thứ cấp, 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E . Tích hợp bộ đếm sét và giám sát trạng thái hoạt động thông qua ứng dụng LPI SPD APP, Alarm  interface Module output - contacts and bluetooth
  SF3800-385-110+50-AIMCB Thiết bị cắt lọc sét, 3pha 3P+N, 800A, 385V Uc, 110KA 10/350us cắt lọc tầng sơ cấp mỗi pha, 50KA 8/20us căt lọc sét tầng thứ cấp, 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E . Tích hợp bộ đếm sét và giám sát trạng thái hoạt động thông qua ứng dụng LPI SPD APP, Alarm  interface Module output - contacts and bluetooth
  SF3800-480-110+50-AIMCB Thiết bị cắt lọc sét, 3pha 3P+N, 800A, 480V Uc, 110KA 10/350us cắt lọc tầng sơ cấp mỗi pha, 50KA 8/20us căt lọc sét tầng thứ cấp, 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E . Tích hợp bộ đếm sét và giám sát trạng thái hoạt động thông qua ứng dụng LPI SPD APP, Alarm  interface Module output - contacts and bluetooth
  SF31000-385-110+50-AIMCB Thiết bị cắt lọc sét, 3pha 3P+N, 1000A, 385V Uc, 110KA 8/20us cắt lọc tầng sơ cấp mỗi pha, 50KA 8/20us căt lọc sét tầng thứ cấp, 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E . Tích hợp bộ đếm sét và giám sát trạng thái hoạt động thông qua ứng dụng LPI SPD APP, Alarm  interface Module output - contacts and bluetooth
  SF31000-480-110+50-AIMCB Thiết bị cắt lọc sét, 3pha 3P+N, 1000A, 480V Uc, 110KA 8/20us cắt lọc tầng sơ cấp mỗi pha, 50KA 8/20us căt lọc sét tầng thứ cấp, 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E . Tích hợp bộ đếm sét và giám sát trạng thái hoạt động thông qua ứng dụng LPI SPD APP, Alarm  interface Module output - contacts and bluetooth
  SF31250-385-110+50-AIMCB Thiết bị cắt lọc sét, 3pha 3P+N, 1250A, 385V Uc, 110KA 10/350us cắt lọc tầng sơ cấp mỗi pha, 50KA 8/20us căt lọc sét tầng thứ cấp, 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E . Tích hợp bộ đếm sét và giám sát trạng thái hoạt động thông qua ứng dụng LPI SPD APP, Alarm  interface Module output - contacts and bluetooth
  SF31250-480-110+50-AIMCB Thiết bị cắt lọc sét, 3pha 3P+N, 1250A, 480V Uc, 110KA 10/350us cắt lọc tầng sơ cấp mỗi pha, 50KA 8/20us căt lọc sét tầng thứ cấp, 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E . Tích hợp bộ đếm sét và giám sát trạng thái hoạt động thông qua ứng dụng LPI SPD APP, Alarm  interface Module output - contacts and bluetooth
  SF31500-385-110+50-AIMCB Thiết bị cắt lọc sét, 3pha 3P+N, 1500A, 385V Uc, 110KA 10/350us cắt lọc tầng sơ cấp mỗi pha, 50KA 8/20us căt lọc sét tầng thứ cấp, 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E . Tích hợp bộ đếm sét và giám sát trạng thái hoạt động thông qua ứng dụng LPI SPD APP, Alarm  interface Module output - contacts and bluetooth
  SF31500-480-110+50-AIMCB Thiết bị cắt lọc sét, 3pha 3P+N, 1500A, 480V Uc, 110KA 10/350us cắt lọc tầng sơ cấp mỗi pha, 50KA 8/20us căt lọc sét tầng thứ cấp, 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E . Tích hợp bộ đếm sét và giám sát trạng thái hoạt động thông qua ứng dụng LPI SPD APP, Alarm  interface Module output - contacts and bluetooth
  SF31750-385-110+50-AIMCB Thiết bị cắt lọc sét, 3pha 3P+N, 1750A, 385V Uc, 110KA 10/350us cắt lọc tầng sơ cấp mỗi pha, 50KA 8/20us căt lọc sét tầng thứ cấp, 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E . Tích hợp bộ đếm sét và giám sát trạng thái hoạt động thông qua ứng dụng LPI SPD APP, Alarm  interface Module output - contacts and bluetooth
  SF31750-480-110+50-AIMCB Thiết bị cắt lọc sét, 3pha 3P+N, 1750A, 480V Uc, 110KA 10/350 us cắt lọc tầng sơ cấp mỗi pha, 50KA 8/20us căt lọc sét tầng thứ cấp, 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E . Tích hợp bộ đếm sét và giám sát trạng thái hoạt động thông qua ứng dụng LPI SPD APP, Alarm  interface Module output - contacts and bluetooth
   
 

Mô tả

Tủ cắt lọc sét 3 pha 200A LPI SF3200-385-135+50-AIMCB 385VAC

 • Thiết bị cắt lọc sét 3 pha 200A LPI SF3200-385-135+50-AIMCB được thiết kế để bảo vệ các thiết bị viễn thông chống lại
  ảnh hưởng của sét, các xung nhiễu đường nguồn, nhiễu cao tần
 • Thiết bị được thiết kế cắt và lọc sét 3 cấp dựa trên các phần tử MOV (Metal oxide varistor) và bộ lọc thông thấp theo cấu hình pha-trung tính…và trung tính-đất
 • Cấp bảo vệ sơ cấp 135kA dựa trên các phần tử MOV, MOV được nối giữa pha với trung tính để triệt tiêu các xung điện áp xuất hiện khi chuyển tải hoặc sét
 •  Cấp bảo vệ thứ hai 50kA là bộ lọc thông thấp LC tạo bởi cuộn dây và tụ điện. Bộ lọc LC tiếp tục làm suy giảm các xung điện áp đã được triệt tiêu bởi tầng MOV phía trước
 • Cấp bảo vệ thứ cấp gồm các phần tử MOV nối giữa tải và trung tính. Thiết bị có nhiệm vụ lọc xung sét lần cuối và các xung điện được tạo ra khi đóng tải.

– Tủ cắt lọc sét 3 pha 200A LPI SF3200-385-135+50-AIMCB Có dải điện áp hoạt động 385Vac;

– Sử dụng công nghệ SGT (Spark Gap based) + MOV để bảo vệ điện áp xoay chiều 1 pha hoặc 3 pha;

Catalogue tủ cắt lọc sét 3 pha 200A LPI SF3200-385-135+50-AIMCB

Tủ cắt lọc sét LPI 3 pha cho đường nguồn hạ áp. Bảo vệ các thiết bị nhạy cảm với 03 mức bảo vệ Cắt sét sơ cấp, lọc sét, cắt sét thứ cấp.

– Dòng cắt 135KA /pha 8/20us bảo vệ tầng sơ cấp, 50KA/pha 8/20us bảo vệ tầng thứ cấp, cắt xung srt1 trực tiếp 100KA 10/350us or 150KA 8/20us N-E , có đèn LED hiển thị tình trạng làm việc của thiết bị và tiếp điểm cảnh báo ngoài.

– Chức năng kết nối Bluetooth qua Smartphone giám sát thông số thiết bị và số lần sét tác động

cắt lọc sét 3 pha 200A LPI SF3200-385-135+50-AIMCB (kích thước: 400x400x150mm, nặng 10kg)

Tủ cắt lọc sét 3 pha dòng tải 200A. Mã Model cũ: SF3200A-NE-SS385 chuyển sang Model mới: SF3200-385-135+50-AIMCB

Ngoài ra sự nâng cấp của mã mới còn có ưu điểm là có thể thay thế modul trong tủ cho phù hợp với dòng sét mà bạn yêu cầu ví dụ: Dòng sét sơ cấp có thể thay từ 100kA lên 150kA, 200kA. Còn dòng sét thứ cấp có thể thay đổi từ 50kA lên 100kA.

Hướng dẫn tra dẫn thông số tủ cắt lọc sét 3 pha 200A LPI SF3200-385-135+50-AIMCB

+ SF: Là từ viết tắt của Surge Filter (Cắt lọc)

+ 3: Thể hiện 3 pha

+ 200: Dòng tải 200A

+ 385: Chịu quá áp liên tục đến 385V

+ 135: Dòng sét sơ cấp 135kA/pha

+ 50: Dòng sét thứ cấp 50kA/pha

+ AIMCB: Bộ kết nối cảnh báo ra bên ngoài

Thông số kỹ thuật tủ cắt lọc sét 1 pha, 3 pha với mức dòng tải từ 200A÷200A:

Tủ cắt lọc sét dòng tải từ 200A÷200A

1 pha

3 pha

Điện áp làm việc : Un

220÷240

220÷277

Điện áp làm việc liên tục cực đại : Uc

385

480

Thời gian đáp ứng : ns

≤ 1

Mạng điện tương thích

TT, TN-S, TN-C, TN-C-S (MEN)

Bảo vệ sơ cấp giữa P-N : kA

50, 100, 150, 200

Bảo vệ thứ cấp P-N : kA

50; 100

Bảo vệ giữa N-E : kA

100

Bộ lọc

Không bão hòa, thấp vượt qua, quyền lực và tiếng ồn lọc

Hiệu suất : %

99

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Tủ cắt lọc sét 3 pha 200A LPI SF3200-385-135+50-AIMCB”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0925 038 097
0925 038 097